Đến thời điểm này, xã Thạch Kênh đã thành lập Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập các Tiểu ban. Ban Thường trực UBMTTQVN xã Thạch Kênh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến là 43 để bầu lấy 25 đại biểu.
Tính đến chiều ngày 08/3, Ban công tác mặt trận ở các thôn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét về người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người được ứng cử vào HNND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Để đảm bảo thành công cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới, xã Thạch Kênh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri hiểu, nắm rõ mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và quốc hội, HĐND nói riêng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của quốc hội và HĐND… Bên cạnh đó, MTTQ xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức nhân dân về quyền công dân trong bầu cử đồng thời nắm bắt kịp thời tư tưởng của nhân dân để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tổ chức hiệp thương bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.037
    Online: 9