0

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THẠCH KÊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 21 /TB-UBND

Thạch Kênh, ngày  02 tháng 6  năm 2020

 

THÔNG BÁO

kết luận hội nghị liên tịch đánh giá thực hiện tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

 

Ngày 01tháng 6 năm 2020 tại Hội trường UBND xã, Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị liên tịch để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 6. Cùng dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, bí thư, thôn trưởng các thôn.

Sau khi đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đánh giá tình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nước cho sản xuất vụ Hè Thu; kiểm tra, thông báo cho nhân dân phòng trừ sâu bệnh trên diện tích lúa hè thu; kiểm tra khảo sát thống nhất làm hồ sơ xây dựng các tuyến kênh. Chỉ đạo Hợp tác xã phân lịch cung cấp nước đảm bảo cho lúa phát triễn tốt.

Xây dựng NTM, xây dựng cơ bản:

Tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện các nhiệm vụ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, bồn trồng hoa, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư mẫu.

Tập trung chỉ đạo xây dựng hạ tầng đất ở Hòa Hợp, hoàn thành công trình đường Tri Lễ, khảo sát xây dựng mở rộng đường Chi Lưu. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng sản phẩm Ocop. Phối hợp tài chính hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ các hộ xây dựng nông thôn mới trước khi triễn khai thu các loại quỹ.

Khảo sát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để bố trí máy, cung cấp vật liệu đảm bảo theo kế hoạch. Chuẩn bị các nội dung xây dựng nông thôn mới làm việc với 2 thôn xây dựng khu dân cư mẫu Chi Lưu, Trí Nang.

Khảo sát tất cả các nhiệm vụ xây dựng NTM trên toàn xã để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo.

Công an, Quân sự:

Công an tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý dứt kiểm các vụ việc xảy ra. Phối hợp xử lý đất lấn chiếm Ông Hòa, Ông Hùng; xử lý lấn chiếm hành lang giao thông tại khu vực chợ già. Phối hợp xử lý trâu bò thả rông trên địa bàn; Tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát nhân khẩu, hộ khẩu.

Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự năm 2020, tổ chức huấn luyện quân sự đạt kế hoạch đề ra, bổ sung hồ sơ phục vụ kiểm tra 6 tháng; Rà soát thâm nhập lực lượng DBĐV.

Tư pháp:

Thực hiện tốt và đảm bảo giao dịch giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, Phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại, làm hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, nhập dữ liệu phần mềm hộ tịch năm 2013. Tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở 5 thôn.

Văn hóa chính sách:

Xây dựng và triễn khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em; phối hợp với đoàn Thanh niên tổ chức trao quà cho các em nghèo nhân dịp ngày Quốc Tế thiếu nhi.

Quyết toán các chế độ chính sách tháng 5; làm hồ sơ ưu đãi HS, SV kỳ 2; làm hồ sơ cắt giảm tháng 5, tăng mới tháng 6; chuẩn bị hồ sơ chi trả Covid-19 phục vụ MTTQ giám sát; làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 2 cho bà Hoàng Thị Quế

Tổng hợp hướng dẫn các đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 42, thực hiện việc kê khai, tổng hợp và chi trả hỗ trợ dịch Covid-19, tham mưu thành lập tổ rà soát bò, bê vin com. Làm hồ sơ bổ sung hộ nghèo mời các hộ lên làm việc xem xét và có cam kết với các hộ.

Văn hóa thông tin:

Lên khẩu hiệu, băng cờ tuyên truyền chào mừng các ngày lễ như kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020); kỷ niệm 72 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Tham mưu xây dựng bổ sung cơ sở vật văn hóa, bổ sung các biển bảng tại các nhà văn hóa các thôn, kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử, Kiện toàn ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH cơ sở; chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra cải cách hành chính.

Tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất văn hóa ỏ các thôn, Xây dựng hồ sơ công nhận Di tích lịch sử Văn hóa đình làng Tri Lễ.

Tài chính:

Hoàn thiện phương án thu gửi về thôn đối chiếu và triễn khai thu; tham mưu thành lập 1 đoàn thu trên toàn xã, rà soát bổ sung hồ sơ năm 2017, 2018 phục vụ thanh tra.

Quyết toán kinh phí đại hội Đảng bộ xã; chuẩn bị báo cáo họp Hội đồng nhân dân xã; Quyết toán công trình nhà để xe, nhà vệ sinh UBND, nhà thư viện tiểu học, các công trình xây dựng đã hoàn thành.

Chuẩn bị báo cáo tài chính phục vụ tiếp xúc cử tri và họp Hội đồng nhân dân xã;

Giải ngân nguồn vốn NTM; Thanh toán các khoản lương, phụ cấp; phối hợp thu thuế hộ kinh doanh tháng 6.

Phối hợp với Nông thôn mới thanh quyết toán các khoản hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn trước khi triễn khai thu.

Văn phòng:

Tăng cường công tác tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngủ cán bộ, công chức; tham mưu xây dựng báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Chuẩn bị hồ sơ phục vụ kỳ họp bất thường HĐND xã. Hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh, làm hồ sơ nghỉ việc cho công an Thường trực. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra cải cách hành chính. Kiện toàn Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở xã. Tổng hợp và chuẩn bị các báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri, họp HĐND xã 6 tháng đầu năm.

Tổng hợp các nhiệm vụ hàng tuần, tháng giao chuyên môn xử lý đảm bảo thời gian. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả cho đồng chí chủ tịch.

Địa chính TNMT:

Xây dựng hồ sơ giá đất, tổng hợp các hộ mua đất trình họp Hội đồng tư vấn xét duyệt cấp đất ở cho các hộ đảm bảo theo đúng quy định; làm hồ sơ tham mưu họp xét cấp giấy chứng nhận QSĐ cho 12 hộ gia đình; Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo giải quyết đơn thư Ông Trần Viết Hòa và Ông Lê Quang Hùng; Phối hợp với Hội phụ nữ rà roát hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình cho 2 thôn. Hoàn chỉnh hồ sơ mở rộng khuôn viên Trường Mầm non. Kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất tại Hòa Hợp, khảo sát đặt thùng đựng rác và cho hợp đồng đặt thùng. Tập trung xử lý đơn thư, quy hoạch xen dắm, xử lý môi trường. Kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất tại thôn Hòa Hợp.

Các thôn:

Phối hợp đoàn công tác rà soát các nhiệm vụ xây dựng NTM ở thôn, chủ động xây dựng các nhiệm vụ như làm đường giao thông, rảnh thoát nước, rảnh trồng hoa, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, xây dựng vường mẫu. Phát huy vai trò tổ liên gia ở các thôn. Phối hợp xử lý trâu bò thả rông.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ khi có thông báo của UBND xã.

UBND xã chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Phân công giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; vận động kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, vận động các hộ đổi đất mở rộng khuôn viên trường Mầm non.

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí chủ tịch UBND xã, thông báo để các ngành, đoàn thể, các đoàn công tác chỉ đạo các thôn và các thôn biết kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.Văn phòng UBND xã theo dỏi, đôn đốc thực hiện thông báo kết luận, báo cáo lảnh đạo UBND xã.

 

Nơi nhận:

 • 3TT;
 • Các ngành, đoàn thể
 • Các nhà trường, Trạm y tế;
 • Các thôn;
 • Lưu: VT.
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

CHỦ TỊCH

 

Ký bởi Ủy ban Nhân dân xã

 

Thạch Kênh (M)

Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà

Tĩnh

ubthachkenh.th@hatinh.gov.

vn

Giờ ký: 2020-06-

02T16:01:14.2638910+07:0

0

 

 

Nguyễn Thiện Chung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 93.099
  Online: 15