UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THẠCH KÊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 20/QĐ-UBND

Thạch Kênh, ngày  01  tháng 6  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An Ninh xã

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, số 30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Trưởng Công an xã, sau khi được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã gồm các ông, bà có tên sau:

a. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh

 1. Ông Nguyễn Thiện Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng
 2. Ông Lê Văn Thắng, CHT Ban CHQS xã, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
 3. Ông Nguyễn Chân Tiệp, Thượng úy - Trưởng Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. Ông Từ Quyền, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã, Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Thiện Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên
 6. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ủy viên
 7. Ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã, Ủy viên
 8. Ông Đặng Sỹ Tài, Phó CHT Ban CHQS xã, Ủy viên
 9. Ông Nguyễn Hoàng, Trung úy - Phó Trưởng Công an xã, Ủy viên
 10. Bà Phạm Thị Hồng Sen, Văn phòng xã, Ủy viên
 11. Bà Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đoàn, Ủy viên
 12. Ông Bùi Văn Anh, Kế toán ngân sách xã, Ủy viên
 13. Bà Hoàng Thị Thu Trang, Công chức Văn hóa thông tin truyền thông, Ủy viên

b. Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh

1. Ông Lê Văn Thắng, CHT Ban CHQS xã, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

2. Ông Nguyễn Chân Tiệp, Thượng úy - Trưởng Công an, P.CT Hội đồng

3. Ông Từ Quyền, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã, Ủy viên

4. Ông Nguyễn Thiện Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên

5. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ủy viên

6. Bà Phạm Thị Hồng Sen, Văn phòng xã, Ủy viên

7. Bà: Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đoàn xã, Ủy viên

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND xã khi thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trực giúp việc cho Hội đồng là Ban CHQS xã.

Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực Hội đồng và cơ quan giúp việc.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã.

1. Tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã chủ trương, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trên địa bàn.

2. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đơn vị mình. Kiến nghị với cơ quan cấp trên giải quyết những vấn vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh; thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo phân cấp quản lý.

4. Giúp UBND xã đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trên địa bàn.

5. Đề nghị với các cơ quan cấp trên có trụ sở trên địa bàn báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

6. Định kỳ báo cáo kết quả Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho UBND xã, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, cơ quan cấp trên theo đúng quy định hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách xã bảo đảm. Hàng năm Ban CHQS xã lập dự toán trong tổng ngân sách chi cho nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, trình Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

 • Hội đồng GDQPAN huyện;(b/c)
 • Như Điều 4;

 

 • Thường trực Đảng ủy;

 

 • Lưu: VP, Hội đồng GDQPAN xã.
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Ký bởi Ủy ban

Nhân dân xã

Thạch Kênh (M)

Huyện Thạch Hà,

Tỉnh Hà Tĩnh

ubthachkenh.th@h

atinh.gov.vn

Giờ ký: 2020-06-

02T15:53:42.8221

167+07:00

 

 

Nguyễn Thiện Chung

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.111
Online: 14